RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ Z PLANT FARM CBD Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ) (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plant Farm z siedzibą w Krakowie (31-465) przy ul. Sadzawki 5/69, e-mail: plantfarmcbd@gmail.com, www.plantfarm.pl, zwany dalej również Administratorem.
Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane w wyniku podania ich przez Panią/Pana bądź przez osobę, która występuje w Pani/Pana imieniu przy zawieraniu umowy z jest Plant Farm CBD

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wykonania umowy z jest Plant Farm CBD, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z jest Plant Farm – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na jest Plant Farm CBD (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych),
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,
c) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących jest Plant Farm CBD
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi zewnętrzne – w tym kurierskie, podatkowo-księgowe, prawne, informatyczne (w tym w zakresie obsługi sklepu internetowego Administratora), windykacyjne – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług oraz organom państwowym, którym przekazanie danych osobowych jest nakazane przepisami prawa.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
1) analizy Pani/Pana żądania przed zawarciem umowy z Administratorem,
2) po okresie wskazanym w pkt 1) powyżej Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po tym okresie mogą być przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu),
3) po okresie wskazanym w pkt 1) lub 2) powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń (jeżeli termin przedawnienia ew. roszczeń nie upłynął wcześniej) lub zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób: a) pisemnie na adres: Plant Farm CBD ul. Sadzawki 5/69 31-465 Kraków, b) mailowo na adres: plantfarmcbd@gmail.com

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie którego będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w postaci:
a) możliwości wysłania przez Panią/Pana zamówienia w przypadku uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym www.cbdmed.pl, a tym samym w konsekwencji umożliwienia zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem,
b) braku możliwości wysłania przez Panią /Pana zamówienia w przypadku braku uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym www.plantfarm.pl,a tym samym w konsekwencji uniemożliwienia zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem.

Napisz do nas :)

Opuszczasz nas? Twój koszyk czeka na Ciebie :)

Wpisz swoje dane poniżej, aby zapisać swój koszyk na później. A kto wie, może nawet wyślemy ci słodki kod rabatowy :)

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Wybierz coś dla siebie i dodaj do koszyka :)